پیش گویی 4 کارت های تاروت “نظر شما در مورد آن مرد فکر می کنم”

Хорошо, когда двое без слов понимают друг друга. Но так бывает реже, чем принято считать. Куда чаще нам приходится сталкиваться с недосказанностью, с желанием взять верх, с претензиями и конфликтами… Ведь, даже живя бок о бок с человеком, мы, бывает, не можем быть до конца уверены, что знаем всё о его мыслях и намерениях. А уж если пришлось оказаться в разлуке или в состоянии ссоры, то и подавно. Но возможность разобраться в проблемной ситуации есть, если вы решитесь доверить это картам Таро – беспристрастному советчику и помощнику. «Что он думает обо мне?» – простой, однако, интересный расклад, охватывающий основные аспекты отношения парня к девушке. Воспользоваться им вы сможете в онлайн режиме, причём, совершенно бесплатно. Выберите 4 карты, чтобы перейти к гаданию

یک کارت را انتخاب: "چه نشانی از او در مورد من فکر می کنم?"
او فکر می کند?
که احساس می کند?
هدف خود را?
نتیجه
دوباره حدس بزنید

این مقاله مفید بود? به اشتراک گذاشتن با دوستان خود!

این نیز مفید است به:

پاسخ دهید

ورود با استفاده از: 

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *