ભવિષ્યકથન 4 ટેરોટ કાર્ડ “તમે વ્યક્તિ વિશે શું વિચારો છો”

Хорошо, когда двое без слов понимают друг друга. Но так бывает реже, чем принято считать. Куда чаще нам приходится сталкиваться с недосказанностью, с желанием взять верх, с претензиями и конфликтами… Ведь, даже живя бок о бок с человеком, мы, бывает, не можем быть до конца уверены, что знаем всё о его мыслях и намерениях. А уж если пришлось оказаться в разлуке или в состоянии ссоры, то и подавно. Но возможность разобраться в проблемной ситуации есть, если вы решитесь доверить это картам Таро – беспристрастному советчику и помощнику. «Что он думает обо мне?» – простой, однако, интересный расклад, охватывающий основные аспекты отношения парня к девушке. Воспользоваться им вы сможете в онлайн режиме, причём, совершенно бесплатно. Выберите 4 карты, чтобы перейти к гаданию

એક કાર્ડ પસંદ કરો: "તેણે મને વિશે શું વિચારો નથી?"
તે વિચારે છે?
કે જે અનુભવે છે?
તેના હેતુ?
પરિણમી
ફરીથી અનુમાન

Статья была полезна? Поделись с друзьями!

Leave a Reply

Войти с помощью

Your email address will not be published. Required fields are marked *