පේන 4 ටැරට් කාඩ් “ඔබ මිනිහා ගැන මොනවද හිතන්නේ”

Хорошо, когда двое без слов понимают друг друга. Но так бывает реже, чем принято считать. Куда чаще нам приходится сталкиваться с недосказанностью, с желанием взять верх, с претензиями и конфликтами… Ведь, даже живя бок о бок с человеком, мы, бывает, не можем быть до конца уверены, что знаем всё о его мыслях и намерениях. А уж если пришлось оказаться в разлуке или в состоянии ссоры, то и подавно. Но возможность разобраться в проблемной ситуации есть, если вы решитесь доверить это картам Таро – беспристрастному советчику и помощнику. «Что он думает обо мне?» – простой, однако, интересный расклад, охватывающий основные аспекты отношения парня к девушке. Воспользоваться им вы сможете в онлайн режиме, причём, совершенно бесплатно. Выберите 4 карты, чтобы перейти к гаданию

කාඩ් තෝරන්න: "ඔහු මා ගැන කුමක්ද සිතන්නේ නැහැ?"
ඔහු සිතන?
දුක දැනෙන බව?
ඔහුගේ අරමුණ?
ප්රතිඵලය
නැවත අනුමාන

මෙම ලිපිය ප්රයෝජනවත් වූ? ඔබගේ මිතුරන් සමග බෙදාගන්න!

එය ද දැන ගැනීම ප්රයෝජනවත් වේ:

ඔබමයි

ලොගින් වන්න භාවිතා: 

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *