భవిష్యవాణి 4 టారో కార్డులు “మీరు గై గురించి ఏమి ఆలోచిస్తాడు”

Хорошо, когда двое без слов понимают друг друга. Но так бывает реже, чем принято считать. Куда чаще нам приходится сталкиваться с недосказанностью, с желанием взять верх, с претензиями и конфликтами… Ведь, даже живя бок о бок с человеком, мы, бывает, не можем быть до конца уверены, что знаем всё о его мыслях и намерениях. А уж если пришлось оказаться в разлуке или в состоянии ссоры, то и подавно. Но возможность разобраться в проблемной ситуации есть, если вы решитесь доверить это картам Таро – беспристрастному советчику и помощнику. «Что он думает обо мне?» – простой, однако, интересный расклад, охватывающий основные аспекты отношения парня к девушке. Воспользоваться им вы сможете в онлайн режиме, причём, совершенно бесплатно. Выберите 4 карты, чтобы перейти к гаданию

ఒక కార్డు ఎంచుకోండి: "అతను నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు లేదు?"
అనుకున్నంత?
భావిస్తున్నట్టు?
తన ప్రయోజనం?
ఫలితంగా
మళ్ళీ అంచనా

Статья была полезна? Поделись с друзьями!

Leave a Reply

Войти с помощью

Your email address will not be published. Required fields are marked *